საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები!
აკადემიაში მიღება
მიღება პირველ კლასში
პირველ კლასში ბავშვის რეგისტრაციისთვის მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა განცხადებით უნდა მიმართოს აკადემიას. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:

- განმცხადებლის (მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი) პირადობის მოწმობის ასლი;

- ბავშვის დაბადების მოწმობის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი;

- ორი ფოტოსურათი (აგრეთვე ჩაწერილი CD დისკზე);

მიღება/სწავლის გაგრძელება შპს ,,თანამედროვე განათლების აკადემიაში“


აკადემიაში ჩარიცხვა შესაძლებელია წლის ნებისმიერ დროს. ამისათვის, მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა განცხადებით უნდა მიმართოს აკადემიას. თავისუფალი ადგილების არსებობის შემთხვევაში, აკადემია უზრუნველყოფს მოსწავლის ჩარიცხვას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით აკადემიის ადმინისტრაციის სამსახურს: info@cea.ge, +99532 2 91 35 35, +99532 2 91 35 36.