საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები!
სასკოლო პროგრამა
პროგრამა

თანამედროვე განათლების აკადემიის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები, სასწავლო დღის პირველ ნახევარში სწავლობენ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ ყველა საგანს განსხვავებული, გაძლიერებული დატვირთვით თანამედროვე მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით.

მოსწავლეები გაღრმავებული პროგრამით სწავლობენ მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს.

აკადემიაში სწავლის პერიოდში, საბაზო საფეხურზე, მოსწავლეები დაეუფლებიან სამ უცხოურ ენას, ხოლო სურვილის შემთხვევაში საშუალო საფეხურზე მეოთხე უცხოურ ენას.

განხორციელდება მიზნობრივი ექსკურსიები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფაგლებს გარეთ.

აკადემიის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია კონკურსები, ოლიმპიადები, კონფერენციები, პროექტზე, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში ცდებსა და ექსპერიმენტზე დაფუძნებული და მოდილირებული სწავლება.