საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები!
საბავშვო ბაღში მიღება
მიღება სკოლამდელი აღზრდის პროგრამაზე
შპს „თანამედროვე განათლების აკადმია“ აგრძელებს რეგისტრაციას სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის ქართულენოვან ჯგუფებში.

აკადემიის სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა გთავაზობთ ოთხ ასაკობრივ ჯგუფს: 3-4, 4-5 და 5+ (სასკოლო მზაობის პროგრამა).

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამაზე ბავშვის რეგისტრაციისთვის მშობელმა/კანონიერმა წარმოამდგენელმა განცხადებით უნდა მიმართოს აკადემიას.

განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:
- მშობლების/ კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები;

- ბავშვის დაბადების მოწმობის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი;

- ორი ფოტოსურათი (აგრეთვე ჩაწერილი CD დისკზე);

- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით აკადემიის ადმინისტრაციის სამსახურს: info@cea.ge, +99532 2 91 35 35, +99532 2 91 35 36.