საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები!
ხედვა და მისია
ხედვა
უსაფრთხო და პოზიტიურ გარემოში, პროფესიონალთა გუნდის მიერ, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სწავლების უახლესი მეთოდების გამოყენებით, ისეთი თაობების აღზრდა, რომლებიც შეძლებენ თვითრეალიზებას და პოზიტიური ცვლილებების განხორციელებას მუდმივად განვითარებად სამყაროში.
მისია
თანამედროვე განათლების აკადემიის მისიაა მოსწავლეებს მისცეს თანამედროვე და მომავლის მოთხოვნების შესაბამისი პლურილინგვური, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულების ისეთი აკადემიური განათლება, რომელიც დაეხმარება მათ წარმატების მიღწევაში, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.
მისიის მისაღწევად აკადემია:

ქმნის ეფექტურ, უსაფრთხო და პოზიტიურ სასწავლო გარემოს;

ხელს უწყობს მოსწავლის ფიზიკური, კოგნიტური და სოციალური უნარების განვითარებას;

ზრუნავს პედაგოგების მუდმივ პროფესიულ განვითარებაზე;

სასწავლო პროცესში ნერგავს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას;

მუდმივად ავითარებს და სრულყოფს სასწავლო რესურსებს;

ხელს უწყობს მშობლის აქტიურ ჩართულობას შვილის სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში;

მუდმივად ზრუნავს მოსწავლეთა ინიციატივების წახალისებაზე.